Công bố sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố sách trắng Hợp tác xã Việt Nam và sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020.

Theo Tổng cục Thống kê, nội dung sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển hợp tác xã cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018, gồm 5 phần: (i) Bối cảnh phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2018; (ii) Tình hình hợp tác xã thành lập mới; (iii) Một số giải pháp phát triển hợp tác xã; (iv)Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016 – 2018 của cả nước; (v) Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016 – 2018 của các địa phương.

Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020 sử dụng số liệu năm 2018 gồm những thông tin cơ bản của hợp tác xã cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018 về số hợp tác xã, thành viên hợp tác xã; nguồn vốn; doanh thu; lợi nhuận trước thuế và một số chỉ tiêu phán ánh hiệu quả của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh.

Thời điểm 31/12/2018, cả nước có 22.861 hợp tác xã với 5.998.378 thành viên. Tổng số nguồn vốn sử dụng cho sản xuất kinh doanh của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 226.554 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng thời điểm 2017. Năm 2018, doanh thu thuần của toàn bộ khu vực hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 88.586 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng nguồn vốn của hợp tác xã là 1,8%. Tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt 2.575 tỷ đồng. Thu nhập bình quân tháng một lao động của các hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt 3,84 triệu đồng, tăng 3,2% so với năm 2017.

                    Tin, ảnh: Ban Chính sách và phát triển hợp tác xã