Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh An Giang

Nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 1206/QĐ-UBND, ngày 28/5/2020 thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mục tiêu và yêu cầu của Kế hoạch là phải tổ chức quán triệt Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 12/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030 và các chính sách pháp luật có liên quan nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã. Nâng cao hiệu quả và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với các nhóm đối tượng. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa Sở, Ban, ngành tỉnh và địa phương trong phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể, HTX, tăng tỷ lệ đóng góp vào GRDP của tỉnh An Giang.

Kế hoạch cũng đã chỉ rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới, đó là:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, HTX, nhất là về hợp tác xã kiểu mới.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX và pháp luật có liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững.

Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX theo hướng ngành Kế hoạch và Đầu tư thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX ở cấp huyện để thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, phối hợp, điều hành.

Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển thêm các hợp tác xã, tổ hợp tác, coi trọng mở rộng quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn với phát huy vai trò làm chủ, lợi ích của các thành viên, khả năng huy động, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao vai trò chủ thể của các thành viên tham gia. Thực hiện tốt chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các hợp tác xã.

Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của Liên minh HTX tỉnh với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Phát huy vai trò của Hội Nông dân tỉnh, các hội quần chúng trong việc thực hiện Nghị quyết, chính sách pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông nhằm quảng bá sản phẩm của HTX, tổ hợp tác. Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới công tác quản lý, hoạt động sản xuất, phát triển và nâng cao chất lượng nông sản, sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, khẳng định vai trò nền tảng của khu vực kinh tế, hợp tác xã trong nền kinh tế./.

TRỌNG NHÂN