Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã quý I/2020

Quý I năm 2020, GDP cả nước tăng 3,82%, trong đó, nông nghiệp tăng 0,08%; công nghiệp tăng 5,15% và dịch vụ tăng 3,2%; dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã là nguyên nhân chủ yếu làm cho tốc độ tăng GDP giảm so với cùng kỳ năm 2019. 
Trong quý I/2020, cả nước có 296 HTX thành lập mới, giảm 135 HTX (-31,32%) so với cùng kỳ năm 2019; giải thể 66 HTX yếu kém; trong số HTX thành lập mới có 244 HTX nông nghiệp (chiếm 82,4%), 52 HTX phi nông nghiệp (chiếm 17,6%), thành lập mới 07 liên hiệp HTX, 1.200 tổ hợp tác (THT). Số HTX thành lập mới ở các vùng kinh tế đều giảm so với cùng kỳ năm 2019: Vùng Đông Bắc thành lập 55 HTX (-39 HTX); Bắc Trung Bộ thành lập 17 HTX (-37 HTX), Đông Nam bộ thành lập 18 HTX (-42 HTX)…; số lượng thành viên HTX và THT tăng thêm 80.000 người.
Đến cuối quý I, cả nước có 24.848 HTX (tăng 230 HTX so với cuối năm 2019); 91 liên hiệp HTX, 112.000 THT; 1.741 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.
Kinh tế tập thể, HTX thời gian qua đã có một số chuyển biến tích cực, đó là: thay đổi về nhận thức của xã hội và hệ thống chính trị được nâng lên; Số lượng HTX, liên hiệp HTX, THT thành lập mới tăng; thu hút thêm thành viên HTX; các HTX đẩy mạnh huy động nguồn lực, sản xuất gắn với chuỗi giá trị; Vốn điều lệ và tổng tài sản tăng khoảng 9,5% so với cuối năm 2019.
Từ giữa tháng 2/2020, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, ngoại trừ các HTX chuyên canh lúa và chăn nuôi lợn, khu vực kinh tế tập thể, HTX gặp nhiều khó khăn, một số giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX chưa được triển khai do các chuỗi cung ứng bị đứt đoạn, ngừng trệ; phần lớn hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp ngừng trệ; thu nhập của hành viên và người lao động giảm mạnh, đời sống gặp nhiều khó khăn.
Trong quý II/2020, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và các HTX, liên hiệp HTX, THT thành viên thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh: đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng thiết yếu (lượng thực, thực phẩm…) đáp ứng nhu cầu của thị trường; cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi và sản xuất, kinh doanh phù hợp với diễn biến, xu hướng phát triển mới của nền kinh tế; chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tham gia các hoạt động liên quan đến đầu tư công để khắc phục khó khăn, khôi phục đầu tư và sản xuất, kinh doanh; huy động nguồn lực tự có để ổn định lao động, nhất là lao động có kỹ thuật, tay nghề cao; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển KTTT, HTX theo Nghị quyết số 18/NQ-LMHTXVN về giải pháp phát triển KTTT, HTX; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền