Cơ chế, chính sách đặc thù cho kinh…

Ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới. HTX được hưởng chính sách đào tạo,…

An Giang triển khai chính sách hỗ trợ…

UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà Việc hỗ…

UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký ban hành Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh…

Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý,…

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025. Đối tượng áp dụng bao gồm: Hợp tác xã (HTX), Liên hiệp hợp tác xã…

An Giang: Phát triển hợp tác xã, tổ…

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, các ngành, xác định phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh là nhiệm vụ trước mắt và cả về lâu dài, phù hợp với…

An Giang: Triển khai thực hiện các giải…

Nhằm tạo thuận lợi kết nối thông tin giữa khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp) và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh được dễ dàng tiếp cận thông tin, vừa giúp các tổ chức tín dụng có cơ hội phát triển khách hàng, vừa giúp khách hàng…

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu…

Ngày 8-11, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã ban hành Công văn 1280/UBND-KTN triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các…