Quý I/2020: Liên minh HTX Việt Nam tích cực hỗ trợ khu vực KTTT, HTX

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nghiêm túc, tập trung, chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 18/NQ-LMHTXVN ngày 13/01/2020 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam và Chương trình công tác năm 2020.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, hệ thống đã xây dựng và thực hiện chương trình hành động, giải pháp để thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) và biên soạn sách trắng về HTX; ký kết Chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội về xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX kiểu mới và chi Hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 – 2025.

Liên minh HTX cấp tỉnh/TP tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành và thực hiện các giải pháp và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020;

Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, HTX chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2020 và Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Trong chiến dịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Liên minh HTX Việt Nam ban hành các văn bản thực hiện trong hệ thống về nâng cao nhận thức và thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của HTX và đề xuất giải pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cấp uỷ và chính quyền địa phương; Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trung ương và địa phương cho vay vốn ưu đãi và cơ cấu lại nợ vay đối với HTX; vận động cán bộ viên chức đóng góp tiền lương ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Tiếp tục nâng cao chất lượng, thực hiện vai trò nòng cốt trong vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của HTX; đào tạo và bồi dưỡng nhân lực, xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị ở các tỉnh, thành phố; phối hợp với một số địa phương (Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Bình Phước…) và một số tập đoàn kinh tế để xây dựng và triển khai Đề án Đầu tư phát triển chuỗi trồng, chế biến và xuất khẩu rau quả;

Tổ chức Đại hội Chi bộ và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở Liên minh HTX Việt Nam. Tích cực chuẩn bị Đại hội của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025; phối hợp với các bộ liên quan xây dựng, hoàn thiện các Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ;

Chủ trì, phối hợp với một số cơ quan trung ương và tỉnh Nghệ An tích cực chuẩn bị tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Để tiếp tục hỗ trợ khu vực KTTT, HTX phát triển, trong Quý II, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị số 70-KL/TW ngày 9/3/2020, Kết luận của Ban Bí thư số 158-TB/TW ngày 02/01/2020; Đẩy mạnh các dịch vụ công để hỗ trợ HTX khôi phục sản xuất, kinh doanh sau khi dỡ bỏ cách lý xã hội do dịch bệnh Covid-19; tiếp tục công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện nhân 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo cáo xin ý kiến kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án tổ chức Đại hội của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổ chức thực hiện…

Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền