Giới thiệu trang Website

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng Hợp tác xã vào Việt Nam ngay từ khi Bác đang bôn ba tìm đường cứu nước. Bác đã chọn lọc ý tưởng đến hình thức kinh tế hợp tác và hợp tác xã đưa vào Việt Nam. Bác mong muốn chỉ có kinh tế hợp tác và hợp tác xã mới cho người nông dân có một “Mái nhà chung” để hợp tác cùng nhau phát triển sản xuất tạo nên giá trị thặng dư cho gia đình và cho xã hội và làm cho giai cấp công nhân thoát khỏi ách nô lệ, tự làm chủ mọi mặt.

Trong tác phẩm Đường Kách mệnh Bác đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa về phong trào kinh tế hợp tác và hợp tác xã tại nước ta. Bác đã tận dụng tư tưởng Hợp tác xã thế giới như ở Pháp, Mỹ, Anh, Thụy Điển….phát triển một cách sáng tạo vào điều kiện phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở nước ta thành phong trào kinh tế hợp tác và hợp tác xã lớn mạnh làm cho nông dân được no ấm, mạnh khỏe và được học tập tốt. Việt Nam là một nước chủ yếu về nông nghiệp, người nông dân có truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, vừa sản xuất nông nghiệp vừa đoàn kết chống ngoại xâm. Người nông dân chưa biết phong trào Kinh tế hợp tác nhất là Hợp tác xã nông nghiệp để cho người dân biết đoàn kết thịnh vượng. Bác xác định: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu nông nghiệp muốn thịnh thì cần có hợp tác xã”.

Ngày 11/4/1946 Bác viết thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam kêu gọi nông dân khắp mọi nơi góp vốn, góp sức vào Hợp tác xã nông nghiệp. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thảo luận, thống nhất lấy ngày 11/4/1946 làm Ngày Hợp tác xã Việt Nam.
Ngày 27/7/2011 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg công nhận ngày 11/4 hàng năm là ngày Hợp tác xã Việt Nam.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ.UB.TC ngày 30/3/1993. Thường trực có 03 đồng chí (Đồng chí: Trần Minh Phương – Chủ tịch).

– Nhiệm kỳ I (1996 – 2000): Thường trực có 04 đồng chí (Đồng chí: Nguyễn Minh Hừng – Chủ tịch).

– Nhiệm kỳ II (2001 – 2005): Thường trực có 04 đồng chí (Đồng chí: Lê Thành Đoàn – Chủ tịch).

– Nhiệm kỳ III (2006 – 2010): Thường trực có 04 đồng chí (Đồng chí: Lý Sở Tăng – Chủ tịch).

– Nhiệm kỳ IV (2011 – 2015): Thường trực có 04 đồng chí (Đồng chí: Lý Sở Tăng – Chủ tịch).

– Nhiệm kỳ V (2016 – 2020): Thường trực có 03 đồng chí (Đồng chí: Trần Văn Cứng – Chủ tịch).

– Nhiệm kỳ VI (2020 – 2025): Thường trực có 02 đồng chí (Đồng chí: Trần Văn Cứng – Chủ tịch; đồng chí: Phan Quốc Hội – Phó Chủ tịch).

Với các tên lần lượt được thay đổi:

– Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh An Giang.

– Hội đồng lâm thời Liên minh các HTX tỉnh An Giang.

– Hội đồng Liên minh HTX tỉnh An Giang.

– Liên minh HTX tỉnh An Giang đến nay.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

– Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

– Phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế tập thể; xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực trong các lĩnh vực, các ngành và tổng kết, nhân rộng.

– Tuyên truyền, vận động phát triển HTX, Liên hiệp HTX.

– Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển HTX được giao.

– Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về HTX.

– Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của HTX và thành viên.

– Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động, phối hợp với các tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

– Tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn thành viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Hướng dẫn, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về HTX và các văn bản có liên quan.

– Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX.

– Hướng dẫn đăng ký HTX.

– Hợp tác trong và ngoài nước về phát triển HTX.

– Chủ trì hoặc phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp để thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về HTX.

– Chủ trì hoặc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên và các tổ chức xã hội khác trong việc tổ chức thi hành pháp luật về HTX; tuyên truyền, phố biến pháp luật về HTX; triển khai các chương trình, dự án phát triển HTX.

– Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển HTX.

– Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan về HTX.

– Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, Tổ hợp tác, cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển HTX; tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua trong các thành viên.

– Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học – công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, tổ chức kiểm toán, bảo hiểm, kiểm định chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khác.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong HTX.

– Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển HTX.

– Tổ chức hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang và hỗ trợ các thành viên.

– Tham gia, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ, viện trợ để phát triển HTX.

– Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình đầu tư phát triển HTX.

– Huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển HTX.

– Tư vấn, phản biện và giám sát xã hội về các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đề tài khoa học do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề liên quan đến phát triển HTX và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang.

– Tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm toán HTX.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

III. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng: Điện thoại: 02963.844.408

2. Ban Kế hoạch – Hỗ trợ: Điện thoại: 02963.849.330

3. Ban Kiểm tra: Điện thoại: 02963.849.789